Garantia d’anul·lació

 

3 € / NIT           guarantee-150x142

 

 

CONDICIONS ESPECIALS GARANTIA D’ANUL·LACIÓ SÈNIA

Covid-19 (2021)

 Durant la temporada 2021, la Garantia d’Anul·lació SÈNIA  amplia les condicions per tal de cobrir determinats casos relacionats amb la Covid-19. El client podrà ser reemborsat del 100% de la quantitat abonada (prèvia deducció de les despeses de reserva i del valor de la garantia) avisant fins a 48h prèvies a la data d’arribada, sempre que es compleixin, com a mínim, un d’aquests 5 supòsits o situacions:

 • Restriccions de la mobilitat relacionada amb la Covid-19 que impedeixin al client arribar al càmping.
 • Que el país de residència del client tanqui fronteres i/o la seva ciutat de residència es trobi confinada.
 • Que Espanya tanqui fronteres i el client no pugui entrar al país.
 • Que no es pugui gaudir de l’estada en cas que el càmping estigui tancat.
 • Que el/la titular de la reserva o una persona de la seva unitat familiar i que convisqui al mateix domicili estigui diagnosticada com a positiu pel virus o bé es trobi en situació de quarantena (en qualsevol dels casos caldrà la justificació mèdica pertinent).

 

El Grup Sènia us proposa contractar una garantia de cancel·lació que cobreix, sota determinades circumstàncies, el reemborsament de tota o de part de la seva estada.

COBERTURES i AVANTATGES:

 

  • La subscripció del paquet de garantia de cancel·lació és totalment recomanada. L’import és  3 € / nit. Aquesta quantitat s’abonarà íntegrament en el moment d’efectuar la reserva.
  • La garantia de cancel·lació inclou el reemborsament que li correspongui de les despeses de la seva estada previ descompte de les despeses de gestió i de l’import d’aquesta garantia, i prèvia presentació dels justificants de la cancel·lació en els casos que segueixen en aquest document.
  • Grup Sènia  no efectuara cap reemborsament, per cap motiu que no estigui cobert per aquesta garantia.

En el cas que un dels esdeveniments següents passi, abans de la seva arribada:

 • Malaltia greu o accident greu o mort: El titular o cònjuge (o parella legal) o un dels seus ascendents o descendents directes, gendres o nores
 • Mort d’un germà, germana.
 • Danys materials importants de la seva propietat que requereixin imperativament la seva presència
 • Pèrdua del lloc de treball, excepte en contractes de menys d’un any de durada
 • Accident o robatori total del seu vehicle i / o de la seva caravana que passi durant la seva ruta (directa) de camí a l’establiment.
 • L’obtenció, després de la data de reserva, d’un contracte de durada indeterminada per una persona inscrita al servei d’ocupació durant més d’un any.

SERÀ REEMBORSAT

 • Reemborsament del 100%. En el cas que els esdeveniments abans descrits tinguin lloc entre la data de reserva i 30 dies abans de la data prevista d’entrada, serà reemborsat del total donat a compte de reserva com a paga i senyal (deduint les despeses de reserva i el cost de la garantia)
 • Reemborsament del 90% En el cas que aquests esdeveniments tinguin lloc dins dels 30 dies previs a la data prevista d’arribada i hagi pagat la totalitat de la seva estada, serà reemborsat del 90% (deduint el senyal a compte de reserva, els despeses de reserva i el cost de la garantia)
 • En el cas d’anul·lació amb més de 30 dies previs a la data prevista d’entrada, i que el motiu de la seva anul·lació no correspongui a cap dels supòsits anteriors, el total donat a compte com a paga i senyal (deduint les despeses de reserva i el cost de la garantia), podrà ser recuperat en forma de descompte en una altra estada dins de la mateixa temporada i segons disponibilitat.
 • En el cas d’anul·lació abans dels 30 dies previs a la data prevista d’entrada, i que el motiu de la seva anul·lació no correspongui a cap dels supòsits anteriors, el total donat a compte com a paga i senyal NO serà reemborsat ni recuperat.
 • No s’efectuarà cap descompte en el cas de retard en l’arribada o sortida anticipada si el motiu del retard o de la sortida anticipada no correspon a cap dels supòsits anteriors.

 

Si un dels esdeveniments anteriorment esmentats tinguessin lloc durant la seva estada, i hagués d’abandonar el càmping abans de la data prevista de sortida, es reemborsarà el 80% del valor dels dies no utilitzats fins a la data final de la seva reserva.

EXCLUSIONS

  • Danys derivats de guerra estrangera, guerra civil, vaga, efectes nuclears, radioactius o terrorisme.
  • Danys provocats directament pel titular o membres inscrits a la reserva
  • Suïcidi o temptativa de suïcidi del titular o membres inscrits a la reserva
  • Accident, malaltia o mort:
  • Que passi anteriorment a la data d’adquisició de la garantia
  • Que sigui conseqüència d’una malaltia crònica
  • Que afecti a persones majors de 80 anys, llevat que la mort d’aquesta persona es produeixi a menys de 5 dies abans de la data d’inici de l’estada
  • La depressió que porti a una hospitalització inferior a 3 dies.
  • Causes meteorològiques

 

QUÈ HEU DE FER EN CAS DE SINISTRE

  • Dins de les 24 hores següents, avisar al departament de reserves per email de l’incident que us impedeix la partença.
  • Un correu electrònic demanant l’anul·lació de la seva reserva
  • Enviar al departament de reserves els justificants següents:-

-Un certificat mèdic que expliqui la naturalesa, origen i gravetat de l’accident o la malaltia.

-Qualsevol altre prova de l’esdeveniment

Si vostè ja té una assegurança d’anul·lació propia o simplement no desitja contractar la garantia d’anul·lació de SÈNIA, pot indicar-ho per mail a calagogo@calagogo.es en un màxim de 48 hores després de fer la seva reserva.